ႀကိဳဆိုပါသည္

MC Easy Microfinance ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဘ႑ာေရး   ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ တရားဝင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထား   သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီလီမိတက္တစ္ခု   ျဖစ္ပါသည္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ Easy Microfinance မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အုပ္စုေခ်းေင ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ငန္း သံုးေခ်းေငမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

 

လင့္ခ္  ကိုနွိပ္ၿပီး အီးဇီးမွေခ်းေငြလက္ကမ္းစာေစာင္ (ျမန္မာဘာသာ) ကို ရယူပါ  (သို႔မဟုတ္) ပိုမို  ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာ လင့္ခ္မ်ားကိုနွိပ္ပါ။