အီးဇီးမှ Covid-19 ငွေပြန်လည်ပေးသွင်းရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသာ အသင်းသားများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ငွေသွင်းရက်များကိုရွေ့ဆိုင်းပေးမှုများပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။

Go to latest news

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.